Hazardous Waste Information in Multiple Languages

Home >> Hazardous Waste Information in Multiple Languages >> Filipino

Chinese

Ang kard na ito ay nagbibigay-kabuuran sa mga epektong pangkalusugan, mga sintomas at mga dahilan ng pagkakalason sa tingga at ang isang gabay para sa pagtingin ng tingga sa dugo.
Alamin ang limang paraan upang pangalagaan ang inyong bakuran sa isang paraan na mas ligtas para sa inyong pamilya at sa kapaligiran. Kabilang dito ang kung paano bumuo ng malusog na lupa, paano magdilig nang episyente at paano maiiwasan ang paggamit ng mga pamatay-peste.
Kasama sa isang panig ng flier na ito ang impormasyon kung paano tukuyin ang mga mas ligtas na produktong pantahanan ayon sa mga key word sa etiketa, paano itapon nang ligtas ang mga mapanganib na produktong pantahanan, at mga tip sa pagbabawas ng exposure sa pesticide ng iyong pamilya. Ang kabilang panig ay isang gabay sa mga mas ligtas na pamamaraan para sa anim na pinakakaraniwang gawain sa paglilinis, at mga tip para sa mas ligtas na pagpipintura.
Ang gabay na ito ay tutulong sa iyo na makapagpalaki ng malusog na pagkain para sa iyo at sa iyong pamilya. Alamin kung paano: Pumili ng pinakamainam na lugar para sa pagtatanim; Ihanda ang lupa ng hardin gamit ang kompost para sa pagtatanim; Piliin ang pinakamainam na panahon para magtanim; Magtanim para sa isang mas matagal, mas malaking ani; Maghardin sa buong taon; Itago at ipamahagi ang iyong inani. Kabilang ang teksto sa Ingles.
+ Tingnan ang lahat ng dokumento