Hazardous Waste Information in Multiple Languages

Home >> Hazardous Waste Information in Multiple Languages >> Farsi

Chinese

با استفاده از این توصیه های ساده از خانواده تان در برابر مواد شیمیایی سمی محافظت کنید. از محصولاتی که با برچسب "خطر" یا "سمی" مشخص شده اند خودداری کنید. از جمله محصولاتی که برای تمیز کردن کف اتاق ها، گاز، لکه ها و سرویس بهداشتی استفاده می کنید.
+ مشاهده تمام اسناد